Vyplňte kontaktný formulár
a budeme vás kontaktovať:

SPRACOVANIE OSOBNÝCH UDAJOV ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES
 

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Vitajte na stránke www.bctkosice.sk. Hneď v úvode používania nášho webu Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov riadime.

1. Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu spoločnosť Penta Real Estate, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 51 284 502, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 124856/B (ďalej len aj ako „PRE“ alebo „Prevádzkovateľ PRE“). V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa PRE alebo elektronicky na e-mailovej adrese GDPR_PRE_SR@pentarealestate.com.

2. Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom (a) vyplnenia kontaktného formulára, (b) žiadosti o zasielanie newsletterov, (c) poskytnutia spätnej väzby a (d) osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke.

Počas používania tohto webu taktiež zbierame cookies. Pre viac informácií Zásady používania súborov cookies

3. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelmi špecifikovanými nižšie v bode 4 týchto pravidiel sú spracúvané osobné údaje:

a) o jednotlivcoch, ktorí majú záujem o kúpu bytov alebo kúpu resp. prenájom nebytových priestorov v realitných projektoch PRE,

b) o jednotlivcoch, ktorí majú záujem byť informovaní o aktuálnej ponuke v rámci realitných projektov PRE a

c) o jednotlivcoch, ktorých majú záujem osloviť Spoloční prevádzkovatelia v záujme realizácie ich marketingových aktivít.

Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli pravdivé a aktuálne. Informujete nás prosím, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

4. Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

a) na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webovej stránke;

b) na marketingové účely Spoločných prevádzkovateľov, ktoré sú v súlade so zákonom; a

c) na účely správy a ochrany tejto webovej stránky.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania newsletteru, vždy Vám dávame možnosť odhlásiť sa z odberu newsletteru, ak už nebudete mať kedykoľvek v budúcnosti záujem na jeho odbere.

Osobné údaje spracúvané na marketingové účely Spoločných prevádzkovateľov sú spracúvané v osobitnom informačnom systéme IS Marketing skupiny na základe dohody medzi Spoločnými prevádzkovateľmi.

5. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vyššie v bode 4 pod písm. a) (t.j. komunikácia na základe Vami prejaveného záujmu) a na účely popísané v bode 4 pod písm. b) (t.j. marketingové aktivity Spoločných prevádzkovateľov) vychádza z nášho oprávneného záujmu (i) na aktívnej komunikácii s jednotlivcami, ktorí prejavia záujem o nehnuteľnosť z nášho realitného portfólia a (ii) na efektívnej marketingovej podpore a propagácii našich podnikateľských aktivít a ponuky realitného portfólia. Aj keď sú právnym základom spracúvania Vašich osobných naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi záujmami.

V prípade spracúvania osobných údajov na účel správy a ochrany tejto webovej stránky popísaný v bode 4 pod písm. c) je tiež právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktorým je zabezpečenie poskytovania IT služieb a udržanie bezpečnosti.

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: GDPR_PRE_SR@pentarealestate.com. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

6. Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania Vašich osobných údajov je 3 roky odo dňa ich získania. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

7. Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa realizuje spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb.

Takýmito tretími osobami sú poskytovatelia služieb, ktorých Prevádzkovateľ PRE využíva, aby mohlo byť realizované spracúvanie Vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Konkrétne ide o služby spojené s technickou a softwarovou podporou a administráciou marketingových a predajných aktivít Prevádzkovateľa PRE a spoločností, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ PRE realizuje development, výstavbu a predaj nehnuteľností v rámci jednotlivých realitných projektov ako aj Spoločných prevádzkovateľov.

Treťou osobou je aj spoločnosť BCT 1 s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 51 268 817, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 124574/B, prostredníctvom ktorej Prevádzkovateľ PRE realizuje development, výstavbu a predaj nehnuteľností v rámci projektu BCT Košice.

Treťou osobou je aj spoločnosť BCT 2 s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 51 269 741, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 124580/B, prostredníctvom ktorej Prevádzkovateľ PRE realizuje development, výstavbu a predaj nehnuteľností v rámci projektu BCT Košice.

Treťou osobou je aj spoločnosť BCT 3 s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 51 266 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 124533/B, prostredníctvom ktorej Prevádzkovateľ PRE realizuje development, výstavbu a predaj nehnuteľností v rámci projektu BCT Košice.

Treťou osobu je aj spoločnosť Media and Digital Services a.s., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 48 238 902, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6196/B, ktorá zabezpečuje pre Prevádzkovateľa PRE administráciu marketingových aktivít.

Na spracúvaní Vašich osobných údajov sa ako subsprostredkovateľ podieľa aj spoločnosť poskytujúca služby webovej podpory a marketingovej komunikácie.

V súvislosti so súbormi cookies, na ktoré nie je potrebné súhlas v zmysle Zásad používania súborov cookies sú našimi sprostredkovatelia nasledovné spoločnosti:

8. Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

Softwarový systém, v ktorom sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe licenčnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom PRE a poskytovateľom softwarového systému, je uložený na serveroch poskytovateľa tohto systému so sídlom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

9. Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu so spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: GDPR_PRE_SR@pentarealestate.com.

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

Penta Real Estate, s.r.o.

Penta Investments, s. r. o.

 

Zásady používania súborov cookies

www.bctkosice.sk

Tieto zásady používania súborov cookies sa vzťahujú na webovú stránku www.bctkosice.sk, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Penta Real Estate, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 51 284 502, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 124856/B (ďalej len „cookies“).

Tieto zásady môžeme priebežne aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením.

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítací alebo inom zariadení návštevníka ako mobilný telefón či tablet. Súbory cookies okrem iného umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o Vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Súbory cookies si pamätajú typ používaného prehliadača alebo zvolené nastavenia, ktoré zostávajú Vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky zlepšujúcimi Váš užívateľský komfort.

Na čo používame súbory cookies?

Súbory cookies používame predovšetkým za účelom zlepšenia našich služieb a Vášho zážitku z prezerania tejto webovej stránky. Tieto účely nám pomáha zabezpečiť najmä zber súhrnných štatistických údajov o počte návštevníkov, automatický výber jazyka webu a získavanie údajov o tom, ako sa táto webová stránka využíva. Okrem toho využívame cookies od tretích strán na účely využitia marketingových technológií zameraných na optimalizáciu našej ponuky a potreby jednotlivých návštevníkov nášho webu. Správanie sa pri návšteve webovej stránky sa analyzuje na základe algoritmu tak, aby sme Vám následne mohli adresovať cielené produktové odporúčania vo forme reklamných bannerov a reklamných informácií na internetových stránkach tretích subjektov.

Aké konkrétne typy súborov cookies používame?

Na našom webe využívame nasledovné súbory cookies:

Ako môžem súbory cookies kontrolovať alebo vymazať?

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookies nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súborov cookies, budete stále schopní navštíviť našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácii využite návod poskytnutý Vašim internetovým prehliadačom.

 

Táto verzia Zásad používania súborov cookies na webovej stránke bola vydaná dňa 01.05.2020.

 

VIAC INFO

MIESTO, KDE SA SPÁJA HISTÓRIA S BUDÚCNOSŤOU.

S myšlienkou vytvoriť výskumné a vývojové centrum strategického významu TESLA VÚST bolo toto miesto predurčené stať sa technologickým srdcom regiónu.

Dnes, treťou etapou projektu, pokračujeme vo vízii budovania lepšieho priestoru pre centrum informačných technológií a inovácií.

45 000 M2
PRENAJÍMATEĽNÁ PLOCHA
39 500 M2
PLOCHA AREÁLU
VN
/ DIESEL
ZÁLOHOVANÉ
PRIPOJENIE
VYSOKÉHO NAPÄTIA
LEED CERTIFIKÁT
CERTIFIKÁT
ZELENEJ BUDOVY
10
NEZÁVISLÝCH
OPTICKÝCH LINIEK
922
PARKOVACÍCH MIEST

LOKALITA

Technologický komplex sa nachádza v južnej časti Košíc, pri jednej z hlavných dopravných tepien mesta. Nadštandardne vybavená budova poskytne svojim nájomníkom všetko, čo budú potrebovať, či už v rámci dostupnosti do centra alebo služieb v okolí.

1 MIN AUTOM
DO CENTRA
7 MIN AUTOM
NA LETISKO
Mestský okruh
Električka

MAPA AREÁLU

Tento web používa súbory cookies, aby Vám ponúkol lepší zážitok z jeho prezerania. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Viac info         Súhlasím